Cystadleuaeth Dylunio Crys Pêl Droed

I ddathlu 30 mlynedd o Ŵyl Rhuthun, mae pwyllgor yr Ŵyl yn cydweithio â Chlwb Pêl Droed Rhuthun i greu crys pêl droed arbennig i ddathlu'r achlysur.

Dechreuodd yr ŵyl yn ôl yn 1994, yn dilyn gefeillio Rhuthun gyda Brieg yn Llydaw. Ac rydym yn awyddus i ddathlu ein gwreiddiau a'u hamlygu ar gyfer y dyfodol. Gyda hynny mewn golwg, rydym wedi gweithio gyda CPD Tref Rhuthun a Macron i gynhyrchu crys unigryw, un a allai fod wedi'i ddylunio gennych chi! Bydd y crys hwn yn drydydd crys swyddogol y clwb pêl-droed, ac ar gael i'w brynu.

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw llunio dyluniad gan ddilyn y canllawiau ar ochr arall y dudalen hon, gan gynnwys y symbolau ac eiconau Llydaweg a Chymreig fel rhan o’r dyluniad.

info@gwylrhuthunfest.cymru

ARDDANGOSFA ARCHIF YN DYCHWELYD

Bydd arddangosfa archif Gŵyl Rhuthun yn dychwelyd i’r Hen Lys eleni.

Gwahoddir y gymuned ac ymwelwyr i ddod i edrych ar hanes a threftadaeth ein gŵyl unigryw trwy ddetholiad o ffotograffau, rhaglenni a llawer rhagor wedi’u dewis a’u dethol yn ofalus, yn dyddio nôl bron i 30 mlynedd!

Bydd yr arddangosfa’n agor ar 25 Mehefin ac i’w gweld bob diwrnod tan 1 Gorffennaf. Mynediad am ddim ac mae’r Hen Lys yn hygyrch i gadeiriau olwyn.

CYCHWYN YR ŴYL GYDA CHARNIFAL RHUTHUN

Digwyddiad cyntaf swyddogol Gŵyl Rhuthun yw Carnifal Rhuthun ar 25 Mehefin eleni. 

Mae’r carnifal hynod boblogaidd yn dychwelyd ar ôl egwyl, gan ddechrau gyda’r orymdaith boblogaidd trwy’r dref. Bydd nifer fawr o fflôts lliwgar a chyffrous yn mynd trwy’r dref, yn dechrau ar Heol y Parc, i fyny Stryd Clwyd, i lawr Stryd y Ffynnon ac i gae ysgol fonedd Rhuthun i ymuno yn y Carnifal a’r cyfan sydd ganddo i’w gynnig. 

Bydd llawer i’w weld a’i wneud yn yr ŵyl eleni yn cynnwys cerddoriaeth fyw, arddangosfeydd doniau lleol, bwydydd blasus a llu o stondinau. 

Bydd y Carnifal yn cynnwys y sioe gŵn ardderchog unwaith eto!

Dewch â’r teulu i gael diwrnod rhagorol yn Rhuthun a dechrau’r Ŵyl mewn steil!

GŴYL RHUTHUN YN DYCHWELYD I DDATHLU DIWYLLIANT LLEOL

Mae tref fechan Rhuthun yng Ngogledd Cymru yn gartref i un o’r gwyliau diwylliannol mwyaf bywiog, ac unigryw, yn y wlad. Mae Gŵyl Rhuthun yn dod â miloedd o bobl at ei gilydd am wythnos o ddigwyddiadau bob blwyddyn, wedi’u huno gan eu hoffter o ddiwylliant ac adloniant lleol.

Pryd y cynhelir Gŵyl Rhuthun?

Cynhelir Gŵyl Rhuthun rhwng y 25ain o Fehefin a’r 3ydd o Orffennaf 2022, yn dilyn egwyl o ddwy flynedd oherwydd cyfyngiadau Covid 19. Gwelwyd y gynulleidfa fwyaf erioed yn y digwyddiad Top Dre enwog yn yr ŵyl ddiwethaf, a oedd yn cynnwys artisitiad lleol a Bryn Fôn a’r Band!

Pam bod Gŵyl Rhuthun mor boblogaidd?

Yn wahanol i lawer o wyliau diwylliannol eraill mae Gŵyl Rhuthun yn canolbwyntio’n unig ar ddathlu diwylliant a threftadaeth lleol. Mae gan Rhuthun hanes cyfoethog ac mae’r ŵyl yn ffordd wych i ddangos hynny. Mae’r ŵyl yn apelio at bob oedran, gyda theuluoedd yn dod draw i gymryd rhan mewn gweithgareddau a gwylio perfformiadau gyda’i gilydd, tra bo twristiaid yn ei defnyddio fel cyfle i ddysgu rhagor am ddiwylliant Cymru. Mae Rhuthun yn enwog am fod yn fan geni’r bardd a ‘thad barddoniaeth Gymraeg' Syr Henry Jones, ac mae’n gartref i amrywiaeth enfawr o berfformwyr, ysgrifenwyr a haneswyr talentog, ac wrth gwrs y bobl leol wych. 

Y Digwyddiadau a gynhelir yn yr Ŵyl

Mae Gŵyl Rhuthun yn cynnal ystod eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bobl o bob oedran, yn amrywio o gerddoriaeth fyw a pherfformiadau theatr i arddangosfeydd celf a darllen cerddi. Bydd digonedd i deuluoedd gymryd rhan ynddo hefyd, yn ogystal â digwyddiadau wedi’u hanelu at oedolion. Y prif ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn ystod wythnos yr ŵyl yw: Carnifal Rhuthun a Gorymdaith y Carnifal, y digwyddiad ‘Top Dre’ enwog ac amrywiaeth o deithiau tywysedig, darlithoedd a chyngherddau o gwmpas y dref. 

Mae Gŵyl Rhuthun yn ddigwyddiad diwylliannol gwych sy’n dathlu Cymru a’i diwylliant. Bydd y dref yn brysurach nag arfer yn ystod yr ŵyl oherwydd bod cymaint o ymwelwyr yn dod i’r holl ddigwyddiadau a gynigir. Os ydych chi’n dymuno cael blas ar ddiwylliant lleol, dyma’r cyfle perffaith i wneud hynny. Mae’n debygol y bydd y dref yn brysur iawn yn ystod yr ŵyl felly byddwch yn barod am strydoedd prysur a chiwiau lle bynnag y byddwch chi’n mynd yn y dref.